ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ BACKLINK

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ BACKLINK

Η ανταλλαγ? backlink ε?ναι μια μ?θοδο? SEO η οπο?α ?χει υποβαθμιστε? απ? τη Google και απ? τι? ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση?. Ωστ?σο, η πρακτικ? εμπειρ?α ?δειξε ?τι η ανταλλαγ? συνδ?σμων βοηθ?ει σε ?να βαθμ? στο να ταξινομηθε? η ιστοσελ?δα σα? γρηγορ?τερα και βαθ?τερα απ? τη Google.

Επ?ση? μπορε?τε να κερδ?σετε και μερικο?? π?ντου? στα συνολικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? κ?νοντα? ανταλλαγ? backlink με ?λλα φ?λια sites.

Α? μην ξεχν?με ?τι ?να backlink παραμ?νει να ε?ναι ?να backlink και ?χει και αυτ? και τη δικ? του αξ?α, ?σχετα αν ε?ναι αμφ?δρομα, αμοιβα?α ? nofollow. ?λα τα ε?δη των συνδ?σμων τα λαμβ?νει υπ?ψη η Google και ακ?μα και σ?μερα, μετ? απ? τ?σε? αλλαγ?? που ?χουνε γ?νει στον αλγ?ριθμο τη?, ακ?μα τα backlinks πα?ζουν κυρ?αρχο ρ?λο.

Για να ανταλλ?ξετε backlink μαζ? μα?, συμπληρ?στε τα στοιχε?α σα? στη φ?ρμα επικοινων?α? αφο? τοποθετ?σετε το banner μα? στην πρ?τη σελ?δα σα? ? ?που μπορε?τε.

Διαδικασ?α ανταλλαγ?? συνδ?σμων

 1. Β?ζετε το σ?νδεσμο μου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ κ?νοντα? αντιγραφ? επικ?λληση απευθε?α? απ? το ?ντερνετ ? χρησιμοποι?ντα? τον κ?δικα:

<strong><a href=”http://www.knakks.com” target=”_blank”>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ</a> </strong>

 1. Μετ? συμπληρ?νετε την φ?ρμα επικοινων?α? επισυν?πτοντα? στο μ?νυμα τη σελ?δα ?που τοποθετ?θηκε το backlink για να το επιβεβαι?σουμε. Επ?ση? μα? δ?νετε και το δικ? σα? site με το link που θ?λετε να τοποθετ?σουμε για σα?.
 2. Μ?λι? θα επιβεβαι?σουμε το link, εντ?? 24 ωρ?ν θα τοποθετ?σουμε το δικ? σα? και θα επικοινων?σουμε με email μαζ? σα? για να το δε?τε.

Για οποιαδ?ποτε απορ?α, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Αντ? για backlink, μπορε?τε να β?λετε κ?ποιο απ? τα παρακ?τω banner:

WEB DESIGN SEO

468×60 www.knakks.com banner

WEB DESIGN PM-768x68

728×90 www.knakks.com banner

WEB DESIGN SEO

300×250 www.knakks.com banner

web design banner

300×100 www.knakks.com banner

web design banne

105×300 www.knakks.com banner

web design banner

160×600 www.knakks.com banner

Καν?νε? ανταλλαγ?? backlink

Θα πρ?πει να τοποθετ?σετε τον σ?νδεσμο εντ?? του βασικο? κειμ?νου τη? ιστοσελ?δα? με τη λ?ξη κλειδ? και ?χι σε widget, μον?δε? και υποσ?λιδα. Η Google βαθμολογε? καλ?τερα του? συνδ?σμου? εντ?? του κειμ?νου και λιγ?τερο του? υπ?λοιπου? στα μενο? και στι? μον?δε?.

Εννοε?τε πω? η ανταλλαγ? ε?ναι αμοιβα?α και οποιαδ?ποτε αφα?ρεση συνδ?σμων θα ε?ναι και αυτ? αμοιβα?α.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??  ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Καλησπ?ρα σα?!
  Ε?μαι η Βικτ?ρια, σα? γρ?φω εξ ον?ματο? τη? εταιρε?α? Jooble.
  Θα θ?λαμε να προτε?νουμε στη www.knakks.com μεγ?λο μπ?νερ-διαφ?μιση στην σελ?δα με αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? gr.jooble.org.
  Η Jooble ε?ναι η μηχαν? αναζ?τηση? εργασ?α? που δουλε?ει σε π?νω απ? 60 χ?ρε? του κ?σμου. Η επισκεψιμ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα? τ?ρα ε?ναι μ?χρι 4-5 χιλι?δε? χρ?στε? καθημεριν?. Κ?θε μ?ρα μα? επισκ?πτονται χιλι?δε? χρ?στε? απ? την Ελλ?δα και εξωτερικ? που ψ?χνουν καινο?ργιε? ευκαιρ?ε? και προοπτικ??.
  Αφο? η πρ?τασ? μα? ε?ναι δωρε?ν, θα εκτιμο?σαμε πολ? να β?λετε τα backlink μα? στη σελ?δα σα?. ?τσι θα συμπληρωθε? η σελ?δα σα? με τι? κεν?? θ?σει? εργασ?α? του τομ?α σα?. Πχ προ? το παρ?ν ?χουμε γ?ρω σε 1000 θ?σει? εργασ?α? για web designer και 2598 για seo manager.
  Αυτ?ν την συνεργασ?α την ?χουμε με πολλο?? συνεργ?τε? μα? σ??λο τον κ?σμο και θα χαρο?με να συνεργαστο?με και μαζ? σα?.
  Παρακαλ? ρ?ξτε μια ματι? την gr.jooble.org και πε?τε μου αν σα? ενδιαφ?ρει η πρ?τασ? μα?. Μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου για οποιαδ?ποτε πληροφορ?α.

  Αναμ?νω σ?ντομα ανταπ?κρισ? σα?.
  Ευχαριστ? εκ των προτ?ρων!
  Με εκτ?μηση,
  Βικτ?ρια Κωνσταντ?νου
  Country Manager, Greece & Cyprus

  Tel: +44 20 3239 2317
  E-mail: vko@jooble.com
  Skype: vko_Jooble
  http://www.gr.jooble.org

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
任你躁在线精品免费,狠狠热精品免费视频,青青在线精品2019国产